ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹ

ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹ

ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

18/08/2018 31/08/2018 ನೋಟ (146 KB)