ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋವಿಡ್ -19

 

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋವಿಡ್ -19 ಸಹಾಯವಾಣಿ

 

1077

 

ವಾಟ್ಸಾಪ್– 9483908000

 

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ.

ವೀಡಿಯೊ ಗ್ಯಾಲರಿ
ವೀಡಿಯೊ ಗ್ಯಾಲರಿ
ವೀಡಿಯೊ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ.

Facebook Twitter