ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋಶ

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ-ಕಂದಾಯ

ಪದನಾಮ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಮೇಲ್
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು0824-2220588dc[dot]mnglr[at]gmail[dot]com
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು0824-2220590dc[dot]mnglr[at]gmail[dot]com
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ0824-2220593
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಪೂರೈಕೆ0824-2220571
ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು - ಭೂದಾಖಲೆಗಳು0824-2220572