ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ

ಸಿಂಧು ಬಿ. ರೂಪೇಶ್, ಭಾಆಸೇ

ಸಿಂಧು ಬಿ. ರೂಪೇಶ್, ಭಾಆಸೇ

ಸಿಂಧು ಬಿ. ರೂಪೇಶ್, ಭಾಆಸೇ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯ 2011ರ ಬ್ಯಾಚ್ ನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಬಿಇ

ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ : 07-09-2019 ರಿಂದ