ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ

Ravikumar MR

Ravikumar M.R.

ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಮ್. ಆರ್., ಭಾಆಸೇ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯ 2012ರ ಬ್ಯಾಚ್ ನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: 

ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ : 02-11-2022 ರಿಂದ