ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ

DCDK

Dr Rajendra K V

ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕೆ.ವಿ., ಭಾಆಸೇ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯ 2013ರ ಬ್ಯಾಚ್ ನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್. 

ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ : 30-07-2020 ರಿಂದ