ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ

DCDK

ಮುಲ್ಲೈ ಮುಹಿಲನ್  ಎಂ ಪಿ, ಭಾಆಸೇ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯ 2013ರ ಬ್ಯಾಚ್ ನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: 

ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ : 17-06-2023 ರಿಂದ