ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ

ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್, ಭಾಆಸೇ

ಶ್ರೀ. ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಎಸ್., ಭಾಆಸೇ

ಶ್ರೀ. ಸಸಿಕಾಂತ್ ಸೆಂಥಿಲ್ ಎಸ್., ಭಾಆಸೇ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯ 2009ರ ಬ್ಯಾಚ್ ನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಬಿಇ( ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ & ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್)

ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ : 10-10-2017 ರಿಂದ