ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2017-18 01/04/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(996 KB)
ಕ್ವಿಮಿಪ್ – ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ -ಮರೋಳಿ 05/04/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(57 KB)
ಕ್ವಿಮಿಪ್ – ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಕುಳಾಯಿ 05/04/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(57 KB)
ಕ್ವಿಮಿಪ್ – ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ -ಕಾವೂರು 05/04/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(56 KB)
ಕ್ವಿಮಿಪ್- ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಬಜಾಲ್ 05/04/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(75 KB)
ಕ್ವಿಮಿಪ್ – ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಬೋಳೂರು-ಬಿ 05/04/2019 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(58 KB)
ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ – KIUWMIP Tranche-2 ಜಲ ಸಿರಿ -ಕುಳಾಯಿ 18/07/2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(796 KB)
ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ – KIUWMIP Tranche-2 ಜಲ ಸಿರಿ -ಕಾವೂರು 18/07/2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(733 KB)
ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ – KIUWMIP Tranche-2 ಜಲ ಸಿರಿ – ಬೋಳೂರು ಬಿ 18/07/2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(726 KB)
ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ – KIUWMIP Tranche-2 ಜಲ ಸಿರಿ – ಬಜಾಲ್ 18/07/2017 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(757 KB)