ಮುಚ್ಚಿ

ದಾಖಲೆಗಳು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆ 30/01/2020 ನೋಟ (9 MB)
ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ- ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮ 14/07/2021 ನೋಟ (2 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2019-20 01/04/2021 ನೋಟ (2 MB)
ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ತುಂಬೆ 16/07/2020 ನೋಟ (56 KB)
ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ-ತುಂಬೆ-SIA 01/06/2020 ನೋಟ (4 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2018-19 ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2018-19
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2017-18 01/04/2019 ನೋಟ (996 KB)
ಕ್ವಿಮಿಪ್ – ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ -ಮರೋಳಿ 05/04/2019 ನೋಟ (57 KB)
ಕ್ವಿಮಿಪ್ – ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ – ಕುಳಾಯಿ 05/04/2019 ನೋಟ (57 KB)
ಕ್ವಿಮಿಪ್ – ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ -ಕಾವೂರು 05/04/2019 ನೋಟ (56 KB)