ಮುಚ್ಚಿ

ದಾಖಲೆಗಳು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2021-22 View
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2020-21 22/02/2022 ನೋಟ (2 MB)
ಕುಡುಪು 11(1) ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ 31/03/2022 ನೋಟ (81 KB)
ಕುಡುಪು 19(1) ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆ 23/03/2022 ನೋಟ (534 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಸರ ಯೋಜನೆ 05/04/2022 ನೋಟ (3 MB)
ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ- ಕುಡುಪು ಗ್ರಾಮ 14/07/2021 ನೋಟ (2 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2019-20 01/04/2021 ನೋಟ (2 MB)
ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ-ತುಂಬೆ 16/07/2020 ನೋಟ (56 KB)
ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ-ತುಂಬೆ-SIA 01/06/2020 ನೋಟ (4 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2018-19 ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2018-19