ಮುಚ್ಚಿ

ರೇರಾ

ರೇರಾ – ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ (ನಿಯಂತ್ರಣ & ಅಭಿವೃದ್ದಿ)

Circular / Order / Guidelines View
ರೇರಾ- ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದ ಸರಕಾರದ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿಗಳು View
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 2016 ರ ಕಲಂ 40(1) ನಿಯಮ 25 ರಡಿ ದಂಡ/ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತ ಬಾಕಿ ಬಗ್ಗೆ View
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ (ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ಅಧಿನಿಯಮ 2016 ರ ಕಲಂ 40(1) ನಿಯಮ 25 ರಡಿ ದಂಡ/ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಭೂ ಕಂದಾಯ ಬಾಕಿ ವಸೂಲಾತಿ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ View
ರೇರಾ- ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿ ಆದೇಶ – Stany Lobo, M/s T3 Urban Developers Ltd View
ರೇರಾ- ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿ ಆದೇಶ – V.P. Lobo, M/s T3 Urban Developers Ltd View
ರೇರಾ- ಬಾಕಿ ವಸೂಲಿ ಪ್ರಕರಣ – ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಸೂಚನಾ ಪತ್ರ View