ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ

ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವರ್ಗವಾರು ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2016-17 01/01/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(1 MB)