ಮುಚ್ಚಿ

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವರದಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2021-22 View
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2020-21 22/02/2022 ನೋಟ (2 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2019-20 01/04/2021 ನೋಟ (2 MB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2018-19 ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2018-19
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2017-18 01/04/2019 ನೋಟ (996 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ 2016-17 01/01/2018 ನೋಟ (1 MB)