ಮುಚ್ಚಿ

ಪಿಲಿಕುಳ-ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 3D ಫುಲ್ ಡೋಮ್ ಚಲನ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ: ನವೆಂಬರ್ 6 – 10

ಪ್ರಾರಂಭ : 06/11/2019 ಕೊನೆ : 10/11/2019

ಸ್ಥಳ : ಪಿಲಿಕುಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿ಼ಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಮಂಗಳೂರು