ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾತ್ರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು

ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ಬಸದಿ
ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ಬಸದಿ
ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಚ್ಯಾಪೆಲ್
ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಚ್ಯಾಪೆಲ್
ಪಿಲಿಕುಳ ಕೆರೆ
ಪಿಲಿಕುಳ
ಸುರತ್ಕಲ್  ಬೀಚ್
ಸುರತ್ಕಲ್
ಪಣಂಬೂರು ಬೀಚ್
ಪಣಂಬೂರು
ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚ್
ತಣ್ಣೀರುಬಾವಿ ಬೀಚ್
ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೀಚ್
ಸೋಮೇಶ್ವರ