ಮುಚ್ಚಿ

ಕೋವಿಡ್ 19 ಲಸಿಕಾಕರಣದ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ವ್ಯಾಸಂಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವವರಿಗೆ)

ಕೋವಿಡ್ 19 ಲಸಿಕಾಕರಣದ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ವ್ಯಾಸಂಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವವರಿಗೆ)
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಕೋವಿಡ್ 19 ಲಸಿಕಾಕರಣದ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ವ್ಯಾಸಂಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವವರಿಗೆ)

ಕೋವಿಡ್ 19 ಲಸಿಕಾಕರಣದ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ(ವ್ಯಾಸಂಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವವರಿಗೆ) ನಮೂನೆ

01/06/2021 31/07/2021 ನೋಟ (23 KB) Annexure-4 and 5 (87 KB)