ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರದಸ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರದಸ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಪ್ರದಸ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಟಕದ ಪ್ರ.ದ.ಸ./ಪ್ರ.ದ.ರಾ.ನಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

28/01/2022 30/04/2022 ನೋಟ (682 KB)