ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರು–ವ-ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೇಮಕಾತಿ

ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರು–ವ-ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೇಮಕಾತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರು–ವ-ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೇಮಕಾತಿ

ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕರು–ವ-ಸಹಾಯಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ  ಹುದ್ದೆಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೇಮಕಾತಿ

09/01/2020 21/01/2020 ನೋಟ (4 MB)