ಸೈಬರ್ ಕೇಂದ್ರ ನೋಂದಣಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಸೈಬರ್ ಕೇಂದ್ರ ನೋಂದಣಿ

ಸೈಬರ್ ಕೇಂದ್ರ ನೋಂದಣಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

24/08/2018 31/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (58 KB) ಸೈಬರ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ (653 KB)