ಮುಚ್ಚಿ

ಟೆಂಡರ್

ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 20 ಜನವರಿ 2020

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 20 ಜನವರಿ 2020

20/01/2020 20/02/2020 ನೋಟ (3 MB)
ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 13 ಜನವರಿ 2020

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 13 ಜನವರಿ 2020

13/01/2020 13/02/2020 ನೋಟ (5 MB)
ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್- 06 ಜನವರಿ 2020

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 06 ಜನವರಿ 2020

06/01/2020 06/02/2020 ನೋಟ (5 MB)
ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 30 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019

30/12/2019 30/01/2020 ನೋಟ (4 MB)
ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019

ಟೆಂಡರ್ ಬುಲೆಟಿನ್ ದಿನಾಂಕ 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019

23/12/2019 23/01/2020 ನೋಟ (3 MB)
ಆರ್ಕೈವ್