ನೇಮಕಾತಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ, 2018- ಪ್ರಕಟಣೆ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ, 2018- ಮೂಲ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಹಾಜರುಪಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

05/12/2018 30/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (246 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ, 2018- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ, 2018- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ

30/11/2018 30/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (127 KB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ, 2018- 1:5 ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ, 2018 – 1:5 ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ

13/11/2018 12/12/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ (121 KB) GM (314 KB) SC (132 KB) ST (28 KB) 2A (105 KB) 2B (27 KB) 3A (26 KB) 3B (27 KB) CAT-1 (43 KB) Cut-off (20 KB) ಪ್ರಕಟಣೆ (121 KB)
ಆರ್ಕೈವ್