ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ವಿವರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಾಂಕ ಮುಕ್ತಾಯ ದಿನಾಂಕ ಕಡತ
NREGA e-Tender

Outsourced manpower

11/03/2024 10/04/2024 ನೋಟ (99 KB)
ವಾಹನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ – ಅಬಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು

ವಾಹನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ – ಅಬಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು

17/10/2023 09/11/2023 ನೋಟ (550 KB)
ವಾಹನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ – ಅಬಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು

ವಾಹನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ – ಅಬಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು

 

12/07/2023 28/07/2023 ನೋಟ (2 MB)
ವಾಹನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ – ಅಬಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು

ವಾಹನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ – ಅಬಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು

01/02/2023 15/02/2023 ನೋಟ (718 KB)
ವಾಹನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ – ಅಬಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

ವಾಹನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕಟಣೆ – ಅಬಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಪುತ್ತೂರು

01/02/2023 15/02/2023 ನೋಟ (697 KB)
ಪ್ರದಸ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಟಕದ ಪ್ರ.ದ.ಸ./ಪ್ರ.ದ.ರಾ.ನಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

28/01/2022 30/04/2022 ನೋಟ (682 KB)
ಕೋವಿಡ್ 19 ಲಸಿಕಾಕರಣದ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ವ್ಯಾಸಂಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವವರಿಗೆ)

ಕೋವಿಡ್ 19 ಲಸಿಕಾಕರಣದ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ(ವ್ಯಾಸಂಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವವರಿಗೆ) ನಮೂನೆ

01/06/2021 31/07/2021 ನೋಟ (23 KB) Annexure-4 and 5 (87 KB)
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ 2021- ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆ 2021- ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಬಗ್ಗೆ

24/03/2021 04/04/2021 ನೋಟ (119 KB)
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿ಼ಷ್ಕರಣೆ-2021

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿ಼ಷ್ಕರಣೆ-2021

10/08/2020 15/01/2021 ನೋಟ (1 MB)
ಪ್ರಕಟಣೆ- ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತ/ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ದಾನ

ಪ್ರಕಟಣೆ- ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ರಕ್ತ/ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ದಾನ

01/10/2020 31/12/2020 ನೋಟ (25 KB)