ಮುಚ್ಚಿ

ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಇ-ಜನಸ್ಪಂದನ : ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಭೇಟಿ: https://espandana.karnataka.gov.in/

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ದ.ಕ.

ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ | ನಗರ : ಮಂಗಳೂರು | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 575001