ಮುಚ್ಚಿ

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ

 

ಹೊಸ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೆಬ್ ಸೈಟಿಗೆ ಭೇಟಿಕೊಡಿ.

ಭೇಟಿ: https://ahara.kar.nic.in

ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಇಲಾಖೆ

ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ | ನಗರ : ಮಂಗಳೂರು | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 575001
ದೂರವಾಣಿ : 08242220571