ಮುಚ್ಚಿ

ಹೊಸತೇನಿದೆ

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ : 18/11/2020

ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ- ಬೋಳೂರು, ಕಾವೂರು, ಮರೋಳಿ, ಬಜಾಲ್

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
CRZ ಪ್ರದೇಶದ ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳ ವಿವರ

ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ : 28/10/2020

CRZ ಪ್ರದೇಶದ ಮರಳು ದಿಬ್ಬಗಳ ವಿವರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹವಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ CRZ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ  

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ