ಮುಚ್ಚಿ

ಹೊಸತೇನಿದೆ

ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಪ್ರದಸ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ : 04/02/2022

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಟಕದ ಪ್ರ.ದ.ಸ./ಪ್ರ.ದ.ರಾ.ನಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ
ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ : 18/11/2020

ಕ್ವಿಮಿಪ್ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಧಿಸೂಚನೆ- ಬೋಳೂರು, ಕಾವೂರು, ಮರೋಳಿ, ಬಜಾಲ್

ವಿವರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ