ಮುಚ್ಚಿ

ಡಾ. ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ, ಕಆಸೇ

DC Office

ಇಮೇಲ್ : dc[dot]mnglr[at]gmai[dot]com
ಪದನಾಮ : ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 0824-2220590
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 0824-2220590
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1234
ಚಟುವಟಿಕೆ : ADC