ಮುಚ್ಚಿ

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೆಚ್.ಕೆ, ಕಆಸೇ

DC Office

ಇಮೇಲ್ : dc[dot]mnglr[at]gmai[dot]com
ಪದನಾಮ : ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : 0824-2220590
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 0824-2220590
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 1234
ಚಟುವಟಿಕೆ : ADC